Exekučné zrážky po zmene životného minima od 1.7.2020, dovolenka v mzdovej učtárni a “korona” informácie

Pozývame vás na školenie, kde vás budeme informovať o výpočte exekučných zrážok po zmene životného minima, o aktuálnych otázkach súvisiacich s inštitútom dovolenky a o schválených legislatívnych zmenách prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku.

Termín:   23.10 2020, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

PROGRAM ŠKOLENIA

  • Druhy a poradie zrážok zo mzdy zamestnanca

zrážky bez súhlasu zamestnanca a so súhlasom zamestnanca, dohoda o zrážke zo mzdy, prednostné a neprednostné zrážky, zrážky zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia, zrážky na základe dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka, vyhlásenie konkurzu na zamestnanca, zastavenie exekúcie, odklad exekúcie v prípade “korona” situácie

  • Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy 

určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy zamestnanca po 1.7.2020 (po zmene životného minima), výška nepostihnuteľnej sumy na povinného (na zamestnanca) a na vyživovanú osobu (na manželku a na deti), použitie tretinového systému v praxi a výpočet zrážky zo mzdy, zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu

  • Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

oznamovacie a evidenčné povinnosti pri nástupe do pracovného pomeru, počas trvania pracovného pomeru a po jeho skončení,  zrážky z odmeny u dohodárov, sankcie pri nedodržaní povinností (zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca, spracovanie a zaslanie prehľadu o vykonaných zrážkach), súčinnosť s exekútorom

  • Dovolenka v mzdovej učtárni v otázkach a odpovediach

výpočet nároku na dovolenku a jej krátenie, dovolenka pre mladých z dôvodu starostlivosti o dieťa v zmysle novely č. 380/2019 Zákonníka práce, dovolenka pri kratšom pracovnom čase a pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príspevok na rekreáciu – pripravované zmeny

  • Legislatívne zmeny v súvislosti s koronavírusom s dopadom na spracovanie a vedenie mzdového účtovníctva (Zákonník práce, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov, korona príspevky pre zamestnávateľa a pre dohodárov)

Program bude priebežne, po schválení ďalšej legislatívy, aktualizovaný!

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 22.10.2020, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0620, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

 

Prihláška na seminár