AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY A ÚPRAVA SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA S DOPADOM NA VÝPOČET EXEKUČNÝCH ZRÁŽOK

 Termín:   12. 6. 2020, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

 

PROGRAM ŠKOLENIA

Úprava sumy životného minima s dopadom na výpočet exekučných zrážok    

 • zrážky zo mzdy so súhlasom a bez súhlasu zamestnanca
 • zrážky z odmeny u dohodárov
 • prednostné a neprednostné pohľadávky a určovanie ich poradia
 • výpočet exekučných zrážok pri uplatňovaní tretinového systému
 • oznamovacie a evidenčné povinnosti
 • súčinnosť zamestnávateľa

Odmeňovanie práce nadčas a práce vo sviatok

 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť, nočná práca
 • Výkon práce v sobotu a v nedeľu
 • Špecifiká pri súbehu práce nadčas a práce vo sviatok

Príplatky za výkon práce

 • Mzdové príplatky za výkon práce (pracovný pomer, dohody)
 • Príplatky pri zmenovej prevádzke
 • Plnenie za prácu nadčas a za pracovnú pohotovosť
 • Príplatky za nočnú prácu, za prácu v sobotu a v nedeľu
 • Osobitosti pri výpočte príplatku za prácu vo sviatok

Dovolenka v mzdovej učtárni v otázkach a odpovediachvýpočet nároku na dovolenku a jej krátenie

 • dovolenka pre mladých z dôvodu starostlivosti o dieťa v zmysle novely č. 380/2019 Zákonníka práce
 • dovolenka pri kratšom pracovnom čase a pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy

 • podmienky na poskytnutie príspevku
 • náležitosti účtovného dokladu
 • uplatňovanie nároku pri rekreácii na prelome rokov
 • rekreačný príspevok z pohľadu daní a odvodov

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca

 • kto môže požiadať o príspevok
 • doklad, ktorým zamestnanec preukáže oprávnené výdavky na športovú činnosť
 • podmienky na priznanie príspevku
 • maximálna výška príspevku (aj pri kratšom pracovnom čase)

 

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 11.6.2020, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0620, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár