(ZÁZNAM) DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Novelizácia k 1.1.2021 a 1.7.2021

Termín:   4.6.2021  8.00 hod

Forma:    Vysielanie záznamu 

Lektor:    JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP

Organizačné pokyny

Školenie prebieha formou vysielania záznamu školenia.

Bezprostredne pred školením, bude účastníkom zaslané heslo pre pripojenie sa na vysielanie.

Účastníci môžu priebežne posielať vecné otázky lektorovi.

Všetkým účastníkom bude zaslaný písomný pracovný materiál + otázky a odpovede účastníkov školenia.

Záznam sa skladá z 20 sekcii v dĺžke do 20 minú, celková dĺžka záznamu je približne 6 hodín, záznam bude sprístupnený počas celého dňa.

Úvod:

Koncom minulého roka bola v NRSR schválená pomerne veľká novelizácia zákona  o dani z pridanej hodnoty, ktorá má dvojakú účinnosť – časť zmien nadobudla účinnosť 1.1.2021 a časť až 1.7.2021.

Zmeny účinné od 1.januára tohto roka mali taký charakter, že vyvolali potrebu nového-upraveného tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a tiež aj kontrolného výkazu. V súčasnosti, už máme prvé skúsenosti s podaním týchto nových tlačív, ale je dôležité mať istotu, že sme si všetky zmeny uvedomili a daňové priznanie sme vyplnili správne. Preto si spoločne prejdeme jednotlivé riadky daňového priznania.

Program seminára:

Zákon a jeho aplikácia na zdaniteľné osoby od 1.1.2021

1/ Daňové priznanie, prehľad a praktické príklady

zdaniteľné obchody (§§ 3,8,9),

nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ  (§11),

tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň (§ 69),

dodávky tovarov  a služieb oslobodené od dane (§§ 28-47),

odpočítanie dane (§ 49),

oprava základu dane (§ 25)

oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za    dodanie tovaru alebo služby (§ 25a)

oprava odpočítanej dane (§ 53)

oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)

opravné a dodatočné daňové priznanie (§ 78),

  1. Kontrolný výkaz

podanie kontrolného výkazu platiteľom, vyplňovanie jednotlivých častí kontrolného výkazu

podanie opravného a dodatočného kontrolného výkazu (§ 78a)

3/ Zmeny zákona od 1.7.2021

Predaj tovaru na diaľku (§ 14)

-z iného členského štátu

– z územia tretích štátov,

osobitné miesto dodania tovaru na diaľku v rámci EU a digitálnych služieb dodaných nezdaniteľnej osobe (§ 16a),

rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane (§§ 68-68c).

4/Postup pri predaji a prenájme nehnuteľností – 

5/Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2021

6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastnícky poplatok:  39,- € s DPH /  32,50,- € bez DPH    

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie , pracovný materiál k semináru, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresudo: 3.6.2021,alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho môžete uhradiť do 14 dní na základe faktúry.

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT: SUBASKBX, VS: 0821, KS: 0308, IČO: 36254118, IČ DPH: SK2020188973 

 Prihláška na seminár