Daň z pridanej hodnoty v praxi – zmeny od 1.1.2019, eKasa

Termín:   29. 5. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto:   Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

Lektor:    JUDr. Oľga Groszová

 

Tak ako po iné roky, aj v roku 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.

V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky  dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Tiež si pripomenieme zmeny v zákone o používaní el. reg.pokladníc č.289/2008 Z.z., najmä používanie e-pokladníc od 1.4.2019 a 1.7.2019

 

Program seminára:

1/ Zákon č.369/2018 Z.z. – novelizácia zákona o DPH

  • zrušenie zábezpeky,
  • nová definícia obratu
  • zmeny v oblasti finančného leasingu
  • dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
  • zmeny v uplatňovaní oslobodenia od dane pri dodaní a prenájme nehnuteľností určených na bývanie
  • obmedzenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach obilovín a výrobkov zo železa a ocele

2/ Zmena účelu použitia investičného majetku – určenie prípadov spadajúcich pod tento pojem   a uplatnenie príslušných pravidiel v praxi najmä po zmenách od r.2019

3/ Osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti (§ 69) v kontexte zmien od r.2019

4/ Používanie e-registračných pokladníc v roku 2019 – systém e-kasa (VRP, ORP)

5/ Diskusia  odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastnícky poplatok:  40,- € s DPH /  33,33 € bez DPH    

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie , pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 28.5.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne cez:  www.eduwork.sk.. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, alebo ho možno uhradiť  v hotovosti pri prezentácii.

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 619, KS – 0308, IČO: 36254118, IČ DPH: SK2020188973

Prihláška na seminár