Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020

Termín:   3. 12. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

Lektor:    JUDr. Oľga Groszová     

 

Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia  zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky  dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme  a predaji nehnuteľností  (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila  povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54 ). Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

 

Program seminára:

 

Rok 2020

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020, vplyv zmien v texte  zákona na prax platiteľov dane

2/ Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – upozornenie na zmeny       v jednotlivých riadkoch – nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020

3/ Nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020

 

Rok 2019

4/ § 38 predaj nehnuteľností  –   posúdenie daňového režimu DPH  pri predaji nehnuteľností                                                            povinne oslobodené  plnenie                                                                                                    povinne zdaňované plnenie                                                                                                      možnosť voľby                                                                                                                       prenos daňovej  povinnosti na kupujúceho                                                                         vrátene pomernej časti odpočtu dane (§54)

5/ § 38 nájom nehnuteľností   –  posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností                                                                povinne zdaňované plnenie                                                                                                     povinne oslobodené plnenie                                                                                                     možnosť voľby

6/ § 69 ods.2 a 3  osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb

od zahraničných osôb, určenie miesta dodania –  § 13,14,15,16

7/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastnícky poplatok:  40,- € s DPH /  33,33 € bez DPH    

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie , pracovný materiál k semináru, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 2.12.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.        

                                                                                                         

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 1219, KS- 0308, IČO: 36254118, IČ DPH: SK2020188973 

 

Prihláška na seminár