DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2022 a zmeny po 1.1.2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

Termín:   15. 2. 2023, začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7,45)

Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

 Lektor:   Ing. Mária Dimitrovová  (Daňové riaditeľstvo SR)

Program seminára:

 1. Vybrané zmeny s vplyvom na daň z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2022
 • z. č. 215/2021 Z. z.  – výnosy z kurzarbeit a súvisiace náklady
 • z. č. 408/2021 Z. z.  – odpisovanie majetku, odpočet nákladov na výskum a vývoj, odpočet nákladov na investície a súvisiace úpravy, …
 • z. č. 416/2021 Z. z.  – príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • daňové výdavky zamestnávateľa na cestovné náhrady
 • usmernenie MF SR č. MF/017160/2021-721 – úprava pojmu „kontrolovaná transakcia“
 1. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby
 • mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • aplikácia 15 % – nej sadzby dane, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • daňový dopad zaokrúhlenia platieb v hotovosti podľa zákona o cenách
 • dotácie ako podpora štátu v pandémii a súvisiace náklady
 • zahrnovanie dotácie na odpisovaný hmotný majetok do základu dane, vysporiadanie dotácie pri predaji majetku s limitovanou daňovou zostatkovou cenou
 • daňové posúdenie rôznych nákladov vznikajúcich v súvislosti s pandémiou
 • vplyv príspevku za ubytovanie utečencov/odídencov na základ dane z príjmov PO
 • odpočet daňovej straty od základu dane za rok 2022
 • odpočet daňovej straty zistenej za rok 2022
 • preddavky na daň do podania daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania
 • rôzne aktuálne problémy z praxe
 1. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov PO
 • zdaňovacie obdobia a osobitosti pri dodatočnej likvidácii po 1.10.2020, pri výmazoch obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu na v rokoch 2021-2022 a pri obnovení zápisu do obchodného registra
 • povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • zmeny v novom tlačive daňového priznania, špecifiká pri vypĺňaní novej prílohy k odpočtu nákladov na investície a väzba s prílohou k odpočtu nákladov na výskum a vývoj
 1. Informácie o prijatých alebo plánovaných zmenách v dani z príjmov PO od 1.1.2023
 • z. č. 222/2022 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov
 • pripravované zmeny – transferové oceňovanie, pravidlá o obmedzení úrokových nákladov, pohľadávky v preventívnej reštrukturalizácii, registračná povinnosť právnickej osoby, predaj virtuálnej meny a iné
 1. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,50 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 14.2.2023

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0523, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár