Daň z príjmov – príprava daňového priznania za rok 2019

Termín:   8. 11. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

Lektor:    JUDr. Oľga Groszová     

 

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Zz., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

 

Program seminára:

 

1/ novelizácie zákona o dani z príjmov k 1.1.2019 a v priebehu roka 2019, týkajúce sa       – určenia základu dane fyzickej osoby                                                                          – zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov                        – zmeny v príjmoch oslobodených od dane

2/ nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2019

    a podmienky  ich uplatnenia                                                                                              nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera                                          príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie                                      –                      úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

3/ daňové a nedaňové výdavky                                                                                  – –   výdavky s podmienkou zaplatenia                                                               – účtovné a daňové odpisy                                                                                 výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby                            daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok

4/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie                          kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

5/ zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa v roku 2019

             6/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020  „mikrodaňovník“,

zmeny v odpočte straty, zmeny v odpisovaní, zmeny v superodpočte na výskum a vývoj, zmeny v uplatňovaní daňových opravných položiek k pohľadávkam, zmeny v platení preddavkov na daň

7/ Diskusia– odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastnícky poplatok:  40,- € s DPH /  33,33 € bez DPH    

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie , pracovný materiál k semináru, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 7.11.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS:1119, KS- 0308, IČO: 36254118, IČ DPH: SK2020188973 

 

  Prihláška na seminár