Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 – Fyzické a právnické osoby

Termín:   7. 2. 2020, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

Lektor:    JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP      

 

S príchodom  nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (len v roku 2019 bolo schválených 12 novelizácií zákona), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha.

Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

 

Program seminára:

 

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?

určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie

 

2/ Základ dane fyzickej osoby

určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus

 

3/ Základ dane právnickej osoby

daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy- možnosť odpisovania elektromobilov v odpisovej skupine „0“, DPH ako daňový náklad, pripočitateľné  a odpočitateľné  položky

 

4/ Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od  r.2018

 

5/ Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie

 

6/ Preddavky na daň na rok 2020 – významné zmeny v pravidlách

 

7/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020

 

8/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastnícky poplatok:  40,- € s DPH /  33,33 € bez DPH    

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie , pracovný materiál k semináru, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 6.2.2020, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.  

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0220, KS- 0308, IČO: 36254118, IČ DPH: SK2020188973

  Prihláška na seminár