DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2020 fyzických a právnických osôb

Termín:   18.2.2021

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

Lektor:    JUDr. Oľga Groszová

Koniec roka 2020 pre nás, ľudí, pôsobiacich v ekonomickej oblasti, znamená povinnosť pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov. Je to úloha, ktorá sa každoročne opakuje a vzhľadom na neustále zmeny zákona o dani z príjmov, je aj veľmi náročná.

Pandémia, ktorá nám znepríjemňuje život od začiatku roka 2020, zasiahla aj túto oblasť, teda zmien, ktoré musíme brať do úvahy, bude oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Program seminára:

  1. Kto má povinnost podať daňové priznanie, zdaniteľné a nezdaniteľné príjmy, lehoty, predĺženie lehoty podania DP, nové tlačivá daňových priznaní
  2. Určenie základu dane – úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov

– transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, nezaplatené záväzky.

Daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky, odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie majetku, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, opravné položky, odpočet nákladov na výskum a vývoj.

Umorovanie daňovej straty

Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane

  1. Preddavky na daň z príjmov FO a PO
  2. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
  3. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

Daňový dosah dotácií a príspevkov od štátu y dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov, doklad registrácie z uradnej pomoci.

Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021

  1. Informácia o novelizácii zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, realizovaná zákonom č. 344/2020 Z.z. – nové tlačivo daňového priznania a kontrolního výkazu
  2. Diskusia

 

Účastnícky poplatok:  40,- € s DPH /  33,33 € bez DPH    

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie , pracovný materiál k semináru, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 17.2.2021, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho môžete uhradiť do 14 dní na základe faktúry.

 

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT: SUBASKBX, VS: 0221, KS: 0308, IČO: 36254118, IČ DPH: SK2020188973 

 Prihláška na seminár