DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA KOMPLEXNE A LEGISLATÍVNE ZMENY Z NOVELY ZÁKONNÍKA PRÁCE

Termín:   28. 10. 2022, začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

 Lektor:    Ing. Iveta Matlovičová

Úvod:

Daňový bonus na vyživované dieťa predstavuje daňové zvýhodnenie od štátu, ktoré si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Za posledné obdobie nastali pri daňovom bonuse na dieťa významné legislatívne zmeny (menila sa jeho výška, uplatňuje sa alternatívne k obedom zadarmo) a v schvaľovacom procese sú navrhované ďalšie legislatívne úpravy.

Od 1.10.2022 a od 1.1.2023 nastávajú významné zmeny aj v pracovnom práce. Novela č. 248/2022 Z.z. Zákonníka práce zavádza nový typ dohody – Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a účelom ďalšej „veľkej“ novely Zákonníka práca je zapracovanie dvoch európskych smerníc; zavádza sa inštitút otcovskej dovolenky, upravuje sa možnosť elektronického doručovania dokumentov, zavádza sa nová informačná povinnosť zamestnávateľa apod.

Program seminára:

Daňový bonus na dieťa v zmysle novely zákona o dani z príjmov

 • daňový bonus na vyživované dieťa a vekové pásma
 • daňový bonus a dotácia na obedy
 • podmienky na priznanie nároku a jeho preukazovanie
 • výška príjmu daňovníka na uplatnenie daňového bonusu (1. podmienka)
 • pojem vyživované a nezaopatrené dieťa (2. podmienka)
 • doklady na uplatnenie nároku na daňový bonus (3. podmienka)
 • lehota na preukázanie nároku na daňový bonus
 • povinná školská dochádzka a sústavná príprava dieťaťa na povolanie
 • oprava pri neoprávnene priznanom daňovom bonuse

 Legislatívne zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce

 • povinné a osobitné náležitosti pracovnej zmluvy
 • zmeny pri úložnej lehoty zásielky
 • zavedenie elektronického doručovania vybraných písomnosti
 • materská dovolenka a nový pojem otcovská dovolenka
 • úpravy pri nároku na odstupné a odchodné
 • nové druhy zrážok zo mzdy zamestnanca
 • zvýšenie stravného a ďalšie legislatívne zmeny
 • zmeny pri dohodách o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • nový druh dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • inštitút odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci

Účastnícky poplatok:  89,- € s DPH /  74,17 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 27.10.2022

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0622, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973                                                        

                                                                                                   

 Prihláška na seminár  

Vylosovaný účastník školenia dostane knižnú novinku:

Exekučné zražky zo mzdy II, ostatní si možu zakúpiť za zvýhodnenú cenu 15 €.