(ZÁZNAM) Daň z príjmov – príprava na vypracovanie daňového priznania za rok 2021

Termíny:   25.11.2021 začiatok od 8.00 h

Forma:   Vysielanie záznamu školenia

 Lektor:   JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP

Organizačné pokyny

Školenie prebieha formou vysielania záznamu webinára.

Bezprostredne pred školením, bude účastníkom zaslané heslo pre pripojenie sa na vysielanie.

Účastníci môžu vopred, alebo v deň konania posielať vecné otázky lektorovi.

Pred konaním webinára si účastníci budú môcť stiahnuť písomný materiál pripravený lektorkou.

Záznam sa skladá zo sekcií v dĺžke 15- 20 minút, celková dĺžka záznamu je približne 6 hodín, záznam bude sprístupnený počas celého dňa.

Úvod:

Každoročne o takomto čase sme sa pripravovali na prípravu daňového priznania k dani z príjmov za kalendárny rok, ktorý sa blížil k svojmu koncu. A vždy sme si pripomínali, že je to práca nie ľahká hlavne preto , že  zákonné pravidlá dôležité pri príprave daňového priznania sa každoročne menia. Ku svojmu koncu sa blíži rok 2021 – a sme na tom horšie. 12.marca 2020 bola vyhlásená pandémia COVID 19, ktorá zasiahla aj rok 2021. A zmien týkajúcich sa pravidiel pre prípravu daňového priznania k dani z príjmov bolo, pochopiteľne ,viac. Takže naša príprava bude o to náročnejšia.

Program seminára:

Novinky v dani z príjmov  účinné od 1.1.2021

Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia

Zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane

Úpravy v oslobodených príjmoch

Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa

Daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce

Náklady zamestnávateľa vzniknuté počas obdobia pandémie

Zmeny v odpisovaní majetku

Odpočet daňovej straty

Odpočet nákladov na výskum a vývoj

Registračná a oznamovacia povinnosť právnickej osoby

Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie

Informácia o pripravovaných zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2022

Informácia o zmenách v zákone o dani z pridanej hodnoty

Účastnícky poplatok:  36,- € s DPH /  30,- bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 23.11.2021, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho možno uhradiť do 14 dní od konania školenia, na základe faktúry.

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

VS: 1121

Prihláška na seminár