(ZÁZNAM) DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2020 fyzických a právnických osôb

Termíny:   21.05.2021 začiatok o 8.00 h

Forma:   Vysielanie záznamu

 Lektor:   JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP

Organizačné pokyny

Školenie prebieha formou vysielania záznamu školenia.

Bezprostredne pred školením, bude účastníkom zaslané heslo pre pripojenie sa na vysielanie.

Účastníci môžu priebežne posielať vecné otázky lektorovi.

Všetkým účastníkom bude zaslaný písomný pracovný materiál + otázky a odpovede účastníkov školenia.

Záznam sa skladá z 20 sekcii v dĺžke do 20 minú, celková dĺžka záznamu je približne 6 hodín, záznam bude sprístupnený počas celého dňa.

Úvod:

Koniec roka 2020 pre nás, ľudí, pôsobiacich v ekonomickej oblasti, znamená povinnosť pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov. Je to úloha, ktorá sa každoročne opakuje a vzhľadom na neustále zmeny zákona o dani z príjmov, je aj veľmi náročná.

Pandémia, ktorá nám znepríjemňuje život od začiatku roka 2020, zasiahla aj túto oblasť, teda zmien, ktoré musíme brať do úvahy, bude oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Program seminára:

 Kto má povinnost podať daňové priznanie, zdaniteľné a nezdaniteľné príjmy, lehoty, predĺženie lehoty podania DP, nové tlačivá daňových priznaní

  1. Určenie základu dane – úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov

– transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období,

nezaplatené záväzky.

Daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky, odpisy, prerušenie odpisovania,

vyradenie majetku,luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy,

opravné položky, odpočet nákladov na výskum a vývoj.

Umorovanie daňovej straty

Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane

  1. Preddavky na daň z príjmov FO a PO
  2. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
  3. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

Daňový dosah dotácií a príspevkov od štátu y dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov, doklad registrácie z uradnej pomoci.

Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021

  1. Informácia o novelizácii zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, realizovaná zákonom č. 344/2020 Z.z. – nové tlačivo daňového priznania a kontrolního výkazu
  2. Diskusia

Účastnícky poplatok:  39,- € s DPH /  32,5 bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 20.05.2021, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho možno uhradiť do 14 dní od konania školenia, na základe faktúry.

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

VS: 0721

Prihláška na seminár