Novela nariadenia vlády s dopadom na výpočet exekúčnych zrážok, použitie sociálneho fondu na stravovanie a zamestnanecké benefity a zmeny v daňovom bonuse na dieťa

Termíny:   26.10.2021 začiatok o 8.30 h

Miesto:   Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

PROGRAM ŠKOLENIA

Novela nariadenia vlády s dopadom na výpočet exekúčnych zrážok,

použitie sociálneho fondu na stravovanie a zamestnanecké benefity

a zmeny v daňovom bonuse na dieťa

Úprava sumy životného minima s dopadom na výpočet exekučných zrážok    

 • zrážky zo mzdy so súhlasom a bez súhlasu zamestnanca
 • prednostné a neprednostné pohľadávky a určovanie ich poradia
 • výpočet exekučných zrážok pri uplatňovaní tretinového systému
 • súčinnosť zamestnávateľa, oznamovacie a evidenčné povinnosti

Použitie sociálneho fondu z pohľadu daní a odvodov

 • tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie
 • príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
 • druhy zamestnaneckých benefitov a spôsoby ich poskytovania
 • zmeny v sociálnom fonde v zmysle novely č. 348/2018 Z.z.

Aplikácia zákona o zdravotnom a sociálnom poistení

 • zmeny registrácie počas materskej a rodičovskej dovolenky
 • zmeny pri vykazovaní vylúčiteľných dôb z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti
 • spätné priznanie dôchodku a dopady na opravu poistného
 • postup pri spracovaní opravných mesačných výkazoch
 • pravidlá pri spracovaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

Zmeny v daňovom bonuse na dieťa v zmysle novely č. 257/2021 NOVINKA!

 • nárok na daňový bonus z pohľadu troch vekových pásiem
 • nárok na dotáciu na obedy a nárok na daňový bonus
 • dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa u zamestnávateľa
 • dodatočné uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní

Aktuálne legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti

 • stravovanie a jeho zmeny v zmysle ďalšej novely Zákonníka práce
 • inštitút skúšobnej doby a jeho zmeny po 1.3.2021
 • nový druh výpovedného dôvodu
 • zmeny pri výpočte dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa
 • zachovanie štatútu študenta pri dohode brigádnickej práci študentov

Účastnícky poplatok:  79,- € s DPH /  65,83 bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Každý účastník obdrží aj Prehľadné tabuľky o platení poistného a Vzor tlačiva Čestné vyhlásenie na účely zvýšenia výmery dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa. Losovať sa bude aj o praktické odborné publikácie o mzdovej problematike.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 25.10.2021, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na: ww.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho možno uhradiť do 14 dní od konania školenia na základe faktúry.

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0921, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár
Podmienkou účasti je buď platný negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia. Na školení budú doržané všetky aktuálne hygienické predpisy podľa Covid automatu (rúško, respirátor).