Novely zákona o DPH platné od 01.01. 2023 + aktuálne prípady v praktických príkladoch – 1.2.2023

Termín:   1.2.2023 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:  Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Martin Ťažký, odborník na DPH /FR SR/

Novely zákona o DPH prinášajú nasledovné zmeny: 

  • od nového roka ak platiteľovi  odberateľ úplne nezaplatí za faktúru, (z ktorej musel odviesť  DPH),  do 150 dní od jej splatnosti, potom platiteľ pri splnení určitých podmienok, môže žiadať od DÚ vrátiť DPH resp. jej časť, ktorú z faktúry odviedol..
  • najdôležitejšia zmenou však bude povinnosť odberateľa – platiteľa DPH vrátiť DÚ odpočítanú daň z faktúry za nakúpený tovar alebo službu, ak nezaplatí svojmu dodávateľovi za túto faktúru (s uplatnenou DPH) do 100 dní od jej  splatnosti ! ... ako sa to bude vykazovať v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze, ktorých faktúr ešte aj z roku 2022 sa to bude týkať, ako bude postupovať platiteľ, ak po vrátení odpočítanej dane predsa len dodávateľovi za faktúru zaplatí, čo v prípade, že dodávateľ  doručí odberateľovi faktúru  až po niekoľkých mesiacoch po jej splatnosti…
  • od nového roka sa bude uplatňovať znížená sadzba dane na dodanie bytových domov a na dodanie stavebných prác na týchto domoch, na ktoré sa vzťahuje zákon o štátnej podpore nájomného bývania, a tiež na lyžiarske vleky, kúpaliská a gastro služby. S uplatnením tejto zníženej sadzby dane vystanú otázky napr. u hotelov ako zdaniť pobyt poskytnutý vo februári 2023, ak záloha bola  klientom zaplatená ešte v roku 2022 pred novelou…
  • od nového roka zdaniteľné osoby,  pri dosiahnutí stanoveného obratu len z činností oslobodených od DPH podľa § 37 – § 39 zákona nebudú povinné sa registrovať za platiteľov DPH,
  • v aktuálnych prípadoch sa dozviete, v ktorom daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze – za ktoré zdaňovacie obdobie  správne uviesť faktúry resp. vyúčtovacie  faktúry za elektrinu za december 2022; ako postupovať pri prefakturácii tejto elektriny nájomcovi …
  • v novom roku platitelia dostávajú „zabudnuté – stratené“ faktúry za dodávky z  minulého roka a vznikajú otázky, kedy si môže z týchto faktúr odpočítať daň – podať dodatočné daňové priznanie aj dodatočný kontrolný výkaz? Ako postupovať ak to bude faktúra od slovenského platiteľa s prenosom daňovej povinnosti, alebo ak to bude faktúra od zahraničnej firmy za nákup tovaru alebo za dodanie služby, pri ktorých je povinnosť samozdanenia, taktiež ak pôjde o zabudnutý dobropis?
  • stáva sa, že až keď podnikateľ donesie  účtovníčke v novom roku doklady na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022, tak sa zistí, že dotyčný sa mal už dávno registrovať za platiteľa DPH – ako postupovať v takejto situácii, ako vyplniť mimoriadne daňové priznanie k DPH…

PROGRAM ŠKOLENIA

A/  NOVELY  ZÁKONA O DPH PLATNÉ OD 01.01. 2023

1/ Zrušenie povinnosti registrácie za platiteľa u zdaniteľnej osoby dosahujúcej obrat len z činností oslobodených od dane podľa § 37 – § 39 zákona o DPH

2/ Zmeny pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

3/ Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre

4/ Oprava opravenej odpočítanej dane pri zaplatení faktúry

5/ Uplatňovanie  zníženej  sadzby dane: na dodanie bytových domov a na dodanie stavebných  prác na týchto domoch, na ktoré sa vzťahuje zákon o štátnej podpore nájomného bývania, na lyžiarske vleky, na kúpaliská a na gastro služby

6/ Odvod dane pri krádeži DHIM

7/ Zmena pri odpočítaní dane u novoregistrovaného platiteľa

8/ Ostatné

B/  AKTUÁLNE PRÍPADY  V PRAKTICKÝCH  PRÍKLADOCH

9/ Vyúčtovacie faktúry za elektrinu  na konci roka a ich prefakturácia  na   nájomcu    (uvádzanie v DP a v KV)

10/  Odpočítanie dane v roku 2023 z oneskorene došlých faktúr za dodávky z roku 2022

11/  Podanie mimoriadneho daňového priznania pri oneskorenej  registrácii platiteľa  DPH z titulu prekročenia obratu (v skratke)

12/ Diskusia – odpovede na otázky

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,50 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 31.1.2023

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 4123, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár
 

 

.