NOVELY ZÁKONA O DPH PLATNÉ OD 1.1.2023 + Vybrané prípady uplatňovania DPH v praktických príkladoch

Termín:   7.9.2023 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:  Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Martin Ťažký

PROGRAM ŠKOLENIA

A/  NOVELY  ZÁKONA O DPH PLATNÉ OD 01.01. 2023 –  stručne

1/ Zrušenie povinnosti registrácie za platiteľa u zdaniteľnej osoby dosahujúcej obrat len z činností oslobodených od dane podľa § 37 – § 39 zákona o DPH

2/ Zmeny pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

3/ Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre

4/ Oprava opravenej odpočítanej dane pri zaplatení faktúry

5/ Uplatňovanie  zníženej  sadzby dane: na dodanie bytových domov a na dodanie stavebných  prác na týchto domoch, na ktoré sa vzťahuje zákon o štátnej podpore nájomného bývania, na lyžiarske vleky, na kúpaliská a na gastro služby

6/ Odvod dane pri krádeži DHIM

7/ Zmena pri odpočítaní dane u novoregistrovaného platiteľa

B/ Vybrané prípady uplatňovania DPH  v praktických príkladoch

8/ Určenie miesta dodania vybraných služieb (servis hnuteľného majetku, vstupné na školenia, webináre, obstaranie vstupeniek na výstavy spolu s ubytovaním) a ich fakturácia  slovenským a zahraničným odberateľom

9/ Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti
(stavebné práce, služby dodané zahraničnými osobami – identifikovanými resp.  neidentifikovanými  pre daň, možnosti   odpočítania dane v takých prípadoch, uvádzanie v DP a KV, § 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)

10/ Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

(príklady na predaj tovaru v SR zahraničnou osobou – identifikovanou resp. neidentifikovanou pre daň – možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, dodávky tovaru medzi slovenskými platiteľmi dane s prenosom daňovej povinnosti a uvádzanie týchto transakcií v DP a KV (§ 69 ods. 2, 12)

11/ Povinnosti osôb registrovaných podľa § 7a

(príklady na podanie DP v dôsledku rôznych prijatých služieb od zahraničných osôb, príklady na podanie súhrnného výkazu v nadväznosti na poskytnuté služby)

12/ Diskusia, odpovede na aktuálne otázky

 

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 6.9.2023

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet organizátora

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 923, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár
 

 

.