(ONLINE) NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE S DOPADOM NA VEDENIE MZDOVEJ AGENDY 15.4.2021

Termíny:   15.04.2021 začiatok o 9.00 h

Miesto:    ONLINE

 Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

Pozývame Vás na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako aplikovať zmeny v pracovnoprávnej oblasti v praxi. Dňa 4.2.2021 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá nadobúda účinnosť od 1.3.2021. Upravuje sa výpočet dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa, menia sa podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca, zavádza sa možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie, a novinkou je zavedenie aj nového druhu výpovedného dôvodu. Od 1.4.2021 nastávajú zmeny aj v sociálnom poistení. Upravuje sa inštitút krátkodobého ošetrovného a zavádza sa nový inštitút tzv. dlhodobé ošetrovné. Z tohto dôvodu sa upravuje doklad, ktorým sa preukazuje neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu potreby ošetrovania, či starostlivosti o blízkeho príbuzného. Pozývame vás na odborné online školenie, kde vás oboznámime týmito aktuálnymi legislatívnymi zmenami.

Zmeny v pracovnoprávnej oblasti

 • inštitút skúšobnej doby a jeho zmeny po 1.3.2021
 • nový druh výpovedného dôvodu
 • zmeny pri výpočte dovolenky z dôvodu starostlivosti o dieťa
 • formy zabezpečovania stravovania zamestnancov
 • nová úprava finančného príspevku na stravovanie
 • zmeny pri výkone domáckej práce/telepráca
 • práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov/staršej ako 15 rokov
 • zmeny pri dohode o vykonaní práce
 • zachovanie štatútu študenta pri dohode brigádnickej práci študentov

Zmeny v sociálnom poistení

 • zmeny pri poskytovaní krátkodobého ošetrovného
 • nový inštitút dlhodobé ošetrovné
 • náležitosti tlačiva OČR z dôvodu celodenného a osobného ošetrovania/starostlivosti
 • oznamovacie povinnosti OČR voči zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • čerpanie OČR a dopady na dovolenku
 • osobitosti pri skončení pracovného pomeru počas OČR
 • povinnosti zamestnávateľa pri novom druhu nemocenskej dávky tehotenské

Účastnícky poplatok:  75,- € s DPH /  62,50 bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 13.04.2021, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, po dohode ho možno uhradiť do 14 dní od konania školenia, na základe faktúry.

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

VS: 0521

Prihláška na seminár
Ako bude prebiehať online školenie?
V deň konania online školenia, t.j. 15.4.2021 Vám bude na mailovú adresu, ktorú sme obdržali v prihláške, zaslaný webový odkaz. Cez tento odkaz sa prihlásite na online školenie – do virtuálnej prednáškovej miestnosti.

Upozornenie: Skúšobné prihlásenie cez Webex bude prebiehať od 8:00 do 9:00. V tento čas otvoríme virtuálnu prednáškovú miestnosť a môžete sa s nami spojiť. Odporúčame využiť pomoc vášho kolegu z IT.

Počas školenia už nebude možné riešiť problémy s prihlasovaním, tam už “pôjdeme na ostro”.
Cez webový odkaz sa môžu prihlásiť len účastníci registrovaní na školenie, nie iné osoby. V prípade zistenia porušenia pravidiel, budú neoprávnené osoby z virtuálnej miestnosti vylúčené.

Časový rozsah prednášky: 9:00 – 15:00, Každý blok prednášky bude trvať cca. 45 minút, a vždy po ňom bude nasledovať diskusia v trvaní 15 minút. Otázky môžete počas prednášky písať do chatu alebo sa počas diskusie prihlásiť a položiť otázku po zapnutí mikrofónu. Po 60 minútach každého tematického bloku bude prestávka v dĺžke 15 minút. Obedová prestávka bude v čase 12:00 – 12:30.