(ONLINE) ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2021, ROČNÁ UZÁVIERKA, LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI PLATNÉ V ROKU 2022

Termíny:   10.2.2022 začiatok o 9.00 h (prezentácia od 8.00)

Miesto:   ONLINE

Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

Pozývame vás na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti; ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj popis povinnosti pri vykonaní ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne zmeny platné od 1.1.2022. Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová učtáreň vedieť na prelome rokov 2021/2022. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2022.

PROGRAM ŠKOLENIA

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2022, postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov

Nezdaniteľné časti základu dane

daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení

Opravy výpočtu dane

opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku)

Daňový bonus na dieťa

daňový bonus na dieťa (vekové pásma), daňový bonus v súvislosti s dotáciou na obed, podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

Daňový bonus na zaplatené úroky

podmienky na uplatnenie nároku (horná hranica zdaniteľného príjmu), výpočet pomernej časti daňového bonusu, dokladovanie nároku

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu, archivácia dokumentov

Legislatívne zmeny k 1.1.2022

minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2022, zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce, legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia, zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení, zmeny v pracovnoprávnej oblasti a zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Účastnícky poplatok:  79,- € s DPH /  65,83 bez DPH  

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do do: 8.2.2022, do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet na základe pozvánky, po dohode ho možno uhradiť do 14 dní od konania školenia na základe faktúry.

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 3022, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár
Školenie sa uskutoční cez aplikáciu Cisco Webex Meetings

Podrobné organizačné pokyny Vám ochotne pošleme na základe prihlášky, alebo na požiadanie.

Pracovný materiál plus prílohy si budete môcť „stiahnuť“ vopred.