POSTAVENIE STAROSTOV OBCE A POSLANCOV, A ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME PODĽA ZÁKONA 553/2003 Z.z.

 Termín: 13. 9. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto: Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1.9.2019 sa mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky dosiahnutej praxe, upravuje sa výpočet osobného príplatku a ďalších príplatkov, zavádza sa nový príplatok za profesijný rozvoj. Ste na zmeny pri odmeňovaní vo verejnej správe pripravení? Vdelávacia agentúra EduWork vás pozýva na odborné školenie “JEDINÉ SVOJHO DRUHU”, na ktorom vás oboznámime, ako postupovať pri vedení mzdovej agendy vo verejnej správe. Dozviete sa ako správne určiť rozsah platenia poistného u starostov a poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra a ako postupovať pri registrácii týchto osôb do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Chýbať nebudú ani posledné legislatívne zmeny, na základe ktorých sa upravilo postavenie týchto zamestnancov z pohľadu odmeňovania a platby odvodov na poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Vzhľadom na  to, že právne postavenie týchto osôb a ich odmeňovanie upravujú osobitné predpisy, budeme sa venovať aj ďalším náležitostiam (určenie platu, odmeny, vznik nároku na dovolenku), ktoré súvisia s výkonom ich funkcie.

PROGRAM ŠKOLENIA

 

  • Novela č. 224/2019 Z.z. zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

pri výkone vo verejnom záujme

zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky dosiahnutej praxe, zmena pri výpočte osobného

príplatku, príplatku za riadenie a príplatku za špecializované činnosti, nový príplatok za profesijný

rozvoj, nová skladba funkčného platu, náležitosti platového dekrétu

  • Postavenie starostov obce a ich zástupcov v mzdovej učtárni

odmeňovanie starostov obce a zástupcu starostu obce, nárok na dovolenku a výpočet náhrady platu,

nevyčerpaná dovolenku starostu, výpočet odchodného, vykazovanie odvodov na zdravotné a

sociálne poistenie, osobitosti (stravovanie, sociálny fond, jubilejné odmeny, cestovné náhrady)

  • Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra

zásady odmeňovania poslancov, vzdanie sa nároku na odmenu, poslanec a súčasne člen komisie pri

obecnom zastupiteľstve, registračné povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, krátkodobé a

dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie, osobitosti pri úrazovom a garančnom poistení,

dočasná pracovná neschopnosť, evidenčný list dôchodkového poistenia, osobitné postavenie

hlavného kontrolóra

  • Vymedzenie pojmu funkčný plat a platové náležitosti, ktoré sa za plat nepovažujú

druhy stupníc platových taríf, skladba funkčného platu, zvýšenie platovej tarify, definícia a výška

príplatkov, výpočet pomerných častí funkčného platu a ich zaokrúhľovanie, hodinová sadzba

funkčného platu (výpočet a jej použitie), dĺžka započítanej praxe

  • Platové náležitosti zamestnanca a ich výpočet

nárok na dovolenku a plnenie počas jej čerpania (delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce), základ pre

výpočet tvorby sociálneho fondu (rozdiely v porovnaní so štátnou službou), výpočet nároku na

odstupné a odchodné, uvádzanie údajov na platovom dekréte, resp. oznámení o výške a zložení

funkčného platu

  • Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení

definícia zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poistenia, oznamovacie povinnosti

zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni (nástup na materskú, príp. rodičovskú

dovolenku, neplatené voľno, dodatočné vyplatenie príjmu po skončení pracovného pomeru),

pravidelná a nepravidelná odmena poslanca za výkon jeho funkcie, dohody o prácach vykonávaných

mimo pracovného pomeru

 

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 12.9.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, alebo zaslať záväznú objednávku. Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii.

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0919, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 
Prihláška na seminár