POSTAVENIE STAROSTOV OBCE A POSLANCOV, A ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME PODĽA ZÁKONA 553/2003 Z.z.

 Termín: 13. 9. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto: Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Zákon ustanovuje nároky starostu obce alebo deleguje pôsobnosť na iný právny predpis. Osobitné postavenie v mzdovej učtárni majú aj poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór, a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme, na odmeňovanie ktorých sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Vzdelávacia agentúra EduWork Vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie o osobitnom postavení týchto zamestnancov v mzdovej učtárni a oboznámime vás aj s poslednými legislatívnymi zmenami, na základe ktorých sa upravilo postavenie týchto zamestnancov z pohľadu odmeňovania a platby odvodov na poistné na ZP a SP.

PROGRAM ŠKOLENIA

  • Postavenie starostov obce a ich zástupcov v mzdovej učtárni

odmeňovanie starostov obce a zástupcu starostu obce, nárok na dovolenku a výpočet náhrady platu, nevyčerpaná dovolenku starostu, výpočet odchodného, vykazovanie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, osobitosti (stravovanie, sociálny fond, jubilejné odmeny, cestovné náhrady)

  • Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra

zásady odmeňovania poslancov, vzdanie sa nároku na odmenu, poslanec a súčasne člen komisie pri obecnom zastupiteľstve, registračné povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, krátkodobé a dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie, osobitosti pri úrazovom a garančnom poistení, dočasná pracovná neschopnosť, evidenčný list dôchodkového poistenia, osobitné postavenie hlavného kontrolóra

  • Vymedzenie pojmu funkčný plat a platové náležitosti, ktoré sa za plat nepovažujú

druhy stupníc platových taríf, skladba funkčného platu, zvýšenie platovej tarify, definícia a výška príplatkov, výpočet pomerných častí funkčného platu a ich zaokrúhľovanie, hodinová sadzba funkčného platu (výpočet a jej použitie), dĺžka započítanej praxe

  • Platové náležitosti zamestnanca a ich výpočet

nárok na dovolenku a plnenie počas jej čerpania (delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce), základ pre výpočet tvorby sociálneho fondu (rozdiely v porovnaní so štátnou službou), výpočet nároku na odstupné a odchodné, uvádzanie údajov na platovom dekréte, resp. oznámení o výške a zložení funkčného platu

  • Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení

definícia zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poistenia, oznamovacie povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni (nástup na materskú, príp. rodičovskú dovolenku, neplatené voľno, dodatočné vyplatenie príjmu po skončení pracovného pomeru), pravidelná a nepravidelná odmena poslanca za výkon jeho funkcie, dohody o prácach vykonávaných mimo PP

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 11.9.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, alebo zaslať záväznú objednávku

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0919, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 
Prihláška na seminár