Pracovné cesty vo firmách a ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie. Stravné od 01.06.2019, zmena v základe náhrady za používanie MV

Termín:   25. 9. 2019, začiatok o 9.00 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:    Ing. Miriam Matisová

 

Program seminára:

  1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2019 , prehľad právnych predpisov

–   vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.

–  zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)

2.Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a    vlastná vnútorná politika firmy.

„Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“

  1. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov

– čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe

– posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)

– evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty

– neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

  1. Pravidelné pracovisko zamestnanca (vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)

povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

  1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciam, …
  2. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady…..(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby….)
  3. Používanie súkromných, služobných motorových vozidiel na pracovných cestách – dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady …. posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte….

8 . Praktické informácie – cestovné náhrady – stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR  o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách

  1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.

cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť  a doloženie dokladov z pracovnej cesty.

– deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty.  Prepočet cudzej meny na menu €, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy… praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

  1. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):

–  § 5 stravné TPC, príklady

–  § 5 stravné TPC, krátenie

– § 13 stravné ZPC, príklady

– § 13 stravné ZPC, krátenie

PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie…..

– vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce

– vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie

  1. Vzory v elektronickej podobe:

Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN,  Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym  výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, dohoda o mieste pravidelného pracoviska..

(K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich e-mail)

 

Účastnícky poplatok:  45,- € s DPH /  37,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 24.9.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, alebo ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.   

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 1019, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

  Prihláška na seminár