ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2018, ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2019

 Termíny:   

  • a) 11. 1. 2019, začiatok o 8.30 h     
  • b) 15. 2. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

 

PROGRAM ŠKOLENIA

  • Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň –  postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania
  • Zmeny na daňových tlačivách– Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti (uvádzanie letného a vianočného platu od 01.06.2018), Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov
  • Výška nezdaniteľných častí základu dane, daňový bonus – daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou
  • Opravy výpočtu dane – opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku)
  • Daňový bonus na dieťa – uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť), spôsob a formy preukazovania nárokov, uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane
  • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie – uplatnenie nároku, podmienky a preukazovanie nároku, výška daňového bonusu
  • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu
  • Legislatívne zmeny od 1.1.2019 – výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení a v zdaňovaní príjmov zo závislejčinnosti, nové rekreačné poukazy, zmeny v odmeňovaní starostov a zamestnancov vo verejnej správe, inštitút ročného zúčtovania SP

 

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 10.1.2019 (termín A) resp. do 14.2.2019 (termín B), alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, alebo ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.  

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX,

VS pre termín 11.1.: 0119,

VS pre termín 15.2.: 0319

KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár