ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2019, ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2020

 Termín:   9. 1. 2020, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

 

PROGRAM ŠKOLENIA

 

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky

podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani

a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu

dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

  • Zmeny na daňových tlačivách

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti,

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o

dani, Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov

  • Nezdaniteľné časti základu dane

daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na

doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou

starostlivosťou

  • Opravy výpočtu dane

opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového

priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri

neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

  • Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky

uplatnenie nároku, podmienky a preukazovanie nároku, výška daňového bonusu, osobitné prípady

(prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

  • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni

výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN,

nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, zápis na mzdový list

a na evidenčný list dôchodkového poistenia, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného

podielu

  • Legislatívne zmeny k 1.1.2020

minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, zmeny v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia,

zmeny zamestnancov vo verejnej a v štátnej službe, inštitút ročného zúčtovania sociálneho poistenia

 

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 8.1.2020, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.                                                                                                        

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0120, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 
Prihláška na seminár