ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2020, ROČNÁ UZÁVIERKA A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI OD 1.1.2021 (termín 12. 2. 2021)

 Termín:   12. 2. 2021, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

PROGRAM ŠKOLENIA

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021, nový postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách 

žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti,

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov

Nezdaniteľné časti základu dane

daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou,

duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení

Opravy výpočtu dane

opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania

po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky

zvýšenie daňového bonusu u detí do 15 rokov, podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku

v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah

jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu, archivácia dokumentov

Legislatívne zmeny k 1.1.2021

minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2021, zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce, legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia – zrušenie vybraných povinností zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, zmeny v pracovnoprávnej oblasti, zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 11.2.2021, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, po dohode ho možno uhradiť do 14 dní od konania školenia, na základe faktúry.                                                                                                      

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0321, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár