ŽIVOTNÉ MINIMUM OD 1.7.2022 A ZMENY PRI VÝPOČTE EXEKUČNÝCH ZRÁŽOK ZO MZDY ZAMESTNANCA

Termín:   24. 6. 2022, začiatok o 8.30 h (prezentácia od 8.00)

Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

 Lektor:    Ing. Iveta Matlovičová

Úvod:

Pozývme Vás na odborné školenie určené najmä mzdovým účtovníkom,
personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. Venovať sa budeme legislatívnym zmenám v oblasti výpočtu exekučných zrážok, novele Zákonníka práce účinnej od 1.8.2022 a ďalším zmenám, ktoré je potrebné aplikovať pri vedení a
spracovaní mzdovej a personálnej agendy. Na seminári bude predstavená aj zaktualizovaná príručka zameraná na príklady na výpočet exekučných zrážok.

Program seminára:

Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca

 • zrážky bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca
 • prednostné a neprednostné zrážky
 • osobitné postavenie prednostnej pohľadávky výživné
 • zrážky na základe dohody o zrážkach zo mzdy

Zmena životného minima od 1.7.2022 a dopad na exekučné zrážky

 • ako určiť zvyšok čistej mzdy zamestnanca po novele nariadenia vlády
 • nové nepostihnuteľné sumy na povinného po novele nariadenia vlády
 • nové nepostihnuteľné sumy na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)
 • zmeny pri uplatnení tretinového systému po novele nariadenia vlády

Pravidlá pri výkone exekučných zrážok zo mzdy

 • vybrané príjmy, ktoré nepodliehajú exekučným zrážkam
 • rozdiely pri exekúcii zrážkami zo mzdy a pri exekúcii prikázaním peňažnej pohľadávky
 • zrážky zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu,
 • insolventnosť a osobný bankrot

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

 • povinnosti pri nástupe/počas/po skončení do pracovného pomeru
 • zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca
 • súčinnosť zamestnávateľa s exekútorom
 • sankcie pri nedodržaní povinností
 • Pripravované zmeny v zákonníku práce od 1.8.2022
  • náležitosti pracovnej zmluvy po novom
  • úložná lehota zásielky a zavedenie elektronického doručovania
  • nový pojem otcovská dovolenka
  • úpravy pri nároku na odstupné a odchodné
  • zmeny pri dohodách o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Účastnícky poplatok:  79,- € s DPH /  65,83 € bez DPH

Záväznú prihlášku pošlite najneskôr do: 23.6.2022, do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok, na účet na základe pozvánky. Po dohode ho možno uhradiť do 14 dní od konania školenia, na základe faktúry

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0522, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973                                                        

                                                                                                   

 Prihláška na seminár