Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

  Termín:   29. 1. 2018, začiatok o 8.30 h

  Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

  Lektor:    Ing. Mária Brániková          

Program seminára:

  1. Právna úprava účtovníctva  v roku 2018

       /zákon o účtovníctve,  postupy účtovania, vnútorné predpisy/

  1. Typy účtovných jednotiek – mikro, malá, veľká
  2. Účtovná závierka:

–        Účtovné výkazy podľa jednotlivých typov účtovných jednotiek

–        Poznámky v jednotlivých účtových jednotkách

–    Povinnosti súvisiace s účtovnou závierkou,  schvaľovanie, spôsob a termíny      zverejňovania, výročná správa, povinnosť auditu

–        Požiadavky na analytickú evidenciu a analytické účty

–   Práce súvisiace s účtovnou závierkou  v roku 2018  – osobitne podľa jednotlivých typov účtovných jednotiek  /bilančná kontinuita, inventarizácia, kurzové rozdiely, časové rozlíšenie, rezervy, opravné položky,  nevyfakturované dodávky,  odpisy,  ocenenie na reálnu hodnotu

 

Účastnícky poplatok:  49,- € s DPH /  40,83 € bez DPH    

 

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 28.1.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, alebo ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0419, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 
Prihláška na seminár