Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

  Termín:   24. 1. 2020, začiatok o 8.30 h

  Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

  Lektor:    Ing. Mária Brániková, audítor SKAU, UDVA           

 

Program seminára:

 

  1. Právna úprava účtovníctva  v roku 2019

 

/zákon o účtovníctve,  postupy účtovania, vnútorné predpisy/

 

  1. Typy účtovných jednotiek – mikro, malá, veľká

 

  1. Účtovná závierka:

 

3.1. Účtovné výkazy podľa jednotlivých typov účtovných jednotiek

 

3.2.  Poznámky v jednotlivých účtových jednotkách

 

3.3. Povinnosti súvisiace s účtovnou závierkou,  schvaľovanie, spôsob a termíny

zverejňovania, výročná správa, povinnosť auditu /informácia o zmenách v roku 2020/

–   Práce súvisiace s účtovnou závierkou  v roku 2019  – osobitne podľa jednotlivých

typov účtovných jednotiek  /bilančná kontinuita, inventarizácia, kurzové rozdiely,

časové rozlíšenie, rezervy, opravné položky,  nevyfakturované dodávky, odpisy,

ocenenie na reálnu hodnotu, splatná a odložená daň/.

 

 

Účastnícky poplatok:  50,- € s DPH /  41,67 € bez DPH    

 

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 6.2.2020, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.                                                                                                             

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0320, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973

Prihláška na seminár