VEDENIE MZDOVEJ AGENDY V SÚLADE SO ZÁKONOM O ZDRAVOTNOM A SOCIÁLNOM POISTENÍ, A UPLATŇOVANIE KOORDINAČNÝCH NARIADENÍ EÚ V PRAXI

Termín:   10.09. 2020, začiatok o 8.30 h

 Miesto:    Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:     Ing. Iveta Matlovičová

PROGRAM ŠKOLENIA

 Registrácia zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne

zamestnanci s nárokom na pravidelný a nepravidelný príjem, výkon zárobkovej činnosti na pracovný pomer a na dohodu, osobitosti pri registrácii zamestnancov s odvodovou úľavou a s odvodovou odpočítateľnou položkou,  poistencov pri výkone funkcie (konatelia, poslanci, členovia komisií, výkon funkcie v SVB), registrácia nástupu a ukončenia čerpania materskej/rodičovskej dovolenky matky/otca dieťaťa, registrácia dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

osobný rozsah pri platení poistného a výnimky, vykazovanie neprítomností dohodárov, odvod poistného pri uplatňovaní odvodovej úľavy u študentov a dôchodcov, súbeh dohody s pracovným pomerom

Vykazovanie preddavkov na zdravotné poistenie

vymeriavací základ a sadzby poistného, postup pri vykazovaní preddavkov na poistné v mesačnom výkaze, výpočet odvodov z podielov na zisku a ich vykazovanie, chybový protokol a postup pri oprave mesačných výkazov

Vykazovanie poistného na sociálne poistenie

vymeriavací základ a sadzby poistného, postup pri vykazovaní poistného v mesačnom výkaze poistného (pri vyplácaní pravidelného príjmu) a vo výkaze poistného (pri vyplatení nepravidelného príjmu a príjmu vyplateného počas rodičovskej dovolenky, pri doplatkoch po skončení pracovného pomeru, postup pri vrátení poistného zaplateného bez právneho dôvodu (pri spätnom priznaní dôchodkovej dávky)

Dočasná pracovná neschopnosť a evidenčný list dôchodkového poistenia 

výpočet náhrady príjmu pri DPN, vznik DPN po odpracovaní časti pracovnej zmeny, porušovanie liečebného režimu, vykazovanie údajov na ELDP u zamestnanca s nárokom na pravidelný, príp. nepravidelný príjem (vrátane dohodárov) a vykazovanie odvodov pri úmrtí zamestnanca, riadny a opravný ELDP, zvýšenie dôchodkového veku a dopady na vykazovanie údajov v evidenčnom liste dôchodkového poistenia

Zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov pri výkone práce v štátoch EÚ

pojem uplatniteľná legislatíva pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ a pri vyslaní, prenosné dokumenty PD A1, povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni pri krátkodobých zahraničných pracovných cestách zamestnancov, dlhodobé vyslanie zamestnanca

Príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia

povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov z krajín EÚ/EHP (informačná karta, povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni), pojem uplatniteľná legislatíva pri výkone práce v dvoch a viacerých štátoch EÚ a pri vyslaní zamestnanca, prenosné dokumenty PD A1 („Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy“ a „Žiadosť o vystavenie dokumentu z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ“), povinnosti zamestnávateľa pri krátkodobých zahraničných pracovných cestách zamestnancov a pri dlhodobom vyslaní zamestnanca

Opatrenia v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia v súvislosti s koronakrízou

zmeny v pandemickej OČR, odpustenie a odklad platby poistného zamestnávateľa, vykazovanie poistného počas korona krízy v mesačných výkazoch, zaznamenanie vylúčiteľných osôb na evidenčnom liste dôchodkového poistenia, postup zamestnávateľa pri zmeškaní lehoty na splnenie daňových povinností (sankcie), korona príspevky na podporu udržania zamestnanosti

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do 09.09.2020, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, po dohode ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0520, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár