Daň z pridanej hodnoty v praxi – zmeny od 1.1.2019

Termín:   12. 2. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto:   Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

Lektor:    JUDr. Oľga Groszová

Tak ako po iné roky, aj v roku 2018, Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, však tieto zmeny neplynú z jednej novelizácie zákona, ale až  z troch novelizácií.

V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy

Program seminára:

1/ Zákon č. 112/2018 Z.z.– sadzby dane pri dodaní tovarov a služieb sociálnymi podnikmi             zmeny v ustanovení § 27 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

2/ Zákon č.323/2018 Z.z. zmeny v prílohe č.7, kde sú uvedené dodávky so sadzbou dane10%.

3/ Zákon č.369/2018 Z.z. – novelizácia zákona

– zrušenie zábezpeky,

– nová definícia obratu

– zmeny v oblasti finančného leasingu,

– dodanie tovaru a služby pri použití poukazu

– zmeny v uplatňovaní oslobodenia od dane pri dodaní a prenájme nehnuteľností určených na bývanie

– obmedzenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach obilovín a výrobkov zo železa a ocele

4/ Zmena účelu použitia investičného majetku – určenie prípadov spadajúcich pod tento

pojem a uplatnenie príslušných pravidiel v praxi najmä po zmenách od r.2019

5/ Osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti (§ 69) v kontexte zmien od r.2019

6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastnícky poplatok:  40,- € s DPH /  33,33 € bez DPH    

Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie , pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 11.2.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky, prípadne cez:  www.eduwork.sk.. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet, alebo ho možno uhradiť  v hotovosti pri prezentácii.

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 519, KS – 0308, IČO: 36254118, IČ DPH: SK2020188973 

 Prihláška na seminár