ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2023, UZÁVIERKA ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA, LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2024 -(10.1.2024)

Termín:   10.1.2024 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:  Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Iveta Matlovičová

Pozývame Vás na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti; ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj popis povinnosti pri vykonaní ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti, v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, a zdaňovania príjmov zo závislej činnosti platné od 1.1.2024.

Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje mzdová učtáreň vedieť na prelome rokov 2023/2024. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2024.

PROGRAM ŠKOLENIA

 Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 • vysporiadanie ročnej daňovej povinnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov
 • postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
 • sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách a elektronická forma doručovania

 • elektronické doručovanie dokumentov (interný predpis)
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 • Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní
 • Potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane
 • Mesačný daňový prehľad o dani
 • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov

Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy

 • daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera
 • daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 • duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení
 • daňový bonus na dieťa (vekové pásma) a preukazovanie nároku a jeho dokladovanie
 • výpočet daňového bonusu na dieťa podľa pokynu Finančného riaditeľstva SR
 • osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)
 • daňový bonus na zaplatené úroky, preukazovanie nároku a jeho výpočet

Opravy výpočtu dane

 • opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom
 • podanie opravného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania
 • podanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (napr. spätné priznanie dôchodku)
 • duplicitné uplatnenie rekreačného príspevku a jeho oprava
 • nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona nad rámec 500 € ročne

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

 • zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia
 • výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia
 • výpočet denného základu pre dočasnej PN
 • prepočet nepeňažného príjmu v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa
 • ročný výkaz o plnení povinného podielu (elektronické podanie)
 • uchovávanie a archivácia dokumentov personálnej a mzdovej agendy

Legislatívne zmeny k 1.1.2024

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2024
 • úprava mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce
 • legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zdravotnom a sociálnom poistení
 • zmeny v odmeňovaní zamestnancov vo verejnom a štátnom sektore
 • zmeny v pracovnoprávnej oblasti
 • daňovo-odvodová reforma (pripravované zmeny)

Účastnícky poplatok:  89,- € s DPH /  74,17 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 9.1.2024

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet organizátora

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0124, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár
 

 

.